Željko Šaljivčanin

Dr Željko Šljivančanin je rođen 1967. godine na Žabljaku (Crna Gora), gde je završio osnovnu školu. Matematičku gimnaziju je završio u Beogradu, da bi 1991. diplomirao, 1996. magistrirao, a 1999. doktorirao na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Potom je proveo desetatak godina na postoktorskim usavršavanjima na univerzitetima u Olborgu (Aalborg) i Orhusu (Aarhus) u Danskoj i na EPFL-u (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) u Švajcarskoj.
Zaposlen je kao naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd i bavi se teorijskom fizikom kondenzovane materije. Objavio je veći broj radova u najznačajnijim međunarodnim časopisima iz fizike i hemije.