Vladimir S. Kostić

Vladimir S. Kostić, rođen je 1953. godine u Beogradu. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (MFUB) 1978. godine. Od 1980. godine radi na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije (KCS). Autor je i koautor preko 400 radova koji su publikovani u celini: >150 naučnih radova je u celini publikovano u časopisima koji se citiraju u Current Contents, 13 poglavlja u međunarodnim monografijama i udžbenicima i dr. Autor je i koautor 6 naučno-stručnih knjiga i udžbenika, a urednik je i 13 monografija. Prema ISI citiran je preko 2000 puta, a njegovi radovi se citiraju u velikom broju knjiga i udžbenika. Održao je preko 50 predavanja po pozivu na međunarodnim sastancima i univerzitetima. Bio je, i trenutno je, član uređivačkih odbora časopisa Movement Disorders (2004‒2006), Focus on Parkinson’s Disease, Acta Physiologica et Pharmacologica Iugoslavica, Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, Romanian Journal of Neurology, Scripta Periodica (Medicinski Univerzitet u Sofiji), Srpski arhiv, Vojnosanitetski glasnik i dr. Mentor je u 18 odbranjenih magistarskih i 18 odbranjenih doktorskih disertacija. Rukovodio je većim brojem naučno-istraživačkih projekata, uključujući i projekte u okviru bilateralne saradnje sa Italijom i Slovenijom. Trenutno rukovodi projektom Istraživanje kliničkih i genetičkih korelacija motornih i nemotornih ispoljavanja bolesti nevoljnih pokreta pri Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine Srbije za period 2006‒2010. godine (br. 145057), projektom Istraživanje genetičke osnove degenerativnih bolesti centralnog nervnog sistema pri Fondu za naučna istraživanja Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Član je brojnih domaćih i međunarodnih stručno-naučnih društava, u okviru kojih je bio član Naučnog komiteta Međunarodnog društva za poremećaje motorike, a trenutno je član Evropskog komiteta ovog društva. Od 2002‒2004. godine bio je dekan MFUB, predsednik Nacionalnog komiteta za vodiče dobre kliničke prakse (2002‒2003), predsednik Matičnog odbora za biomedicinske nauke MNT Srbije (2001‒2006. i 2010‒), član Nacionalnog saveta za nauku (2006‒2010), predsednik Udruženja neurologa Srbije od 2004. godine, predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu (2004‒2006), član Komisije za saradnju sa UNESKO-m i dr. Održava stalnu saradnju sa istraživačkim grupama u Njujorku, Libeku, Milanu i Moskvi. Dopisni član SANU od 2000, redovni član  SANU od 2006, predsednik SANU od aprila 2015. godine.