Vladimir Grečić

Vladimir Grečić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 3. februara 1938. godine u Laznici, kod Žagubice. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1966, magistrirao 1970. a doktorirao 1972. godine, odbranivši disertaciju pod naslovom „Migracije radne snage u Evropi“. U Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu radio kao asistent i asistent istraživač (1968 – 1973), naučni istraživač (1973-1976), u zvanju naučnog saradnika (1976-1981), u svojstvu višeg naučnog saradnika (1981-1991) i naučnog savetnika (od 1991 do 2006), te kao pomoćnik (1984–1988) i zamenik direktora Instituta (1990–1997, 2001–2006). U periodu 1985–1986. bio je korisnik Fulbrajtove stipendije u SAD, na Pitsburškom univerzitetu, sa zadatkom da istraži pitanja vezana za srpsku dijasporu u Severnoj Americi, posebno u SAD. Studijske boravke na istom Univerzitetu, imao je i u 1978, 1980. i 1991. godini. Studijske boravke koristio je i Holandiji, Rusiji, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Kanadi, Australiji, Meksiku i Kini.

Od 1992. godine predavao je Ekonomiju rada na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, najpre u trećinskom, a potom u stalnom radnom odnosu, do odlaska u penziju (2003). Povremeno, predavao i na drugim fakultetima i univerzitetima u zemlji i inostranstvu, a držao je predavanja po pozivu u više zemalja.
Polje njegovog interesovanja su međunarodne migracije stanovništva, uključujući „odliv mozgova”, osobito seobe Srba, pitanja izbeglica i slične teme.

Objavio je preko 200 naučnih radova i knjiga koje se uglavnom bave pitanjima migracija stanovništva. Od toga na stranim jezicima 41 rad – na engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku. Bio je priređivač ili urednik deset zbornika radova. Član je Uređivačkog odbora Srpske enciklopedije i urednik je stručne redakcije za „iseljeništvo“ (koju izdaju SANU i Matica Srpska); član je Uređivačkog odbora Review of International Affairs.

Redovni član je Srpske akademije ekonomskih nauka i Naučnog društva ekonomista Srbije, kao i član Odbora SANU za izučavanje stanovništva. Bio je član Saveta dijaspore SRJ (2001–2003), kao i član redakcije više nacionalnih časopisa. Učestvovao je na osamdesetak međunarodnih i preko stotinu domaćih naučnih skupova sa referatom, ili kao uvodni referent.