Marko Milenković

Završio osnovnu školu u Žitorađi i nosilac je Vukove diplome. Srednju muzičku školu završio je u Nišu 1993. godine i diplomirao sa ocenom 5,00. Po odsluženju vojnog roka, upisuje odsek Opšte muzičke pedagogije Fakulteta umetnosti u Prištini (1994) i ocenom 10 brani diplomski rad iz predmeta Muzički oblici pod nazivom Sonatni oblik i sonatni ciklus u klavirskim sonatama L. v. Betovena, završivši redovne studije srednjom prosečnom ocenom 9,80 (1998). Postdiplomske studije Univerziteta Umetnosti u Beogradu na odseku Opšta muzička pedagogija, upisао 1998. godine, uz pristupni rad pod nazivom Harmonska analiza Šopenovih prelida op. 28. Akademski naziv magistra nauka stekao odbranom magistarske teze ‒ Harmonski sadržaj i lajtmotivi u ostvarenju dramskog izraza opere Suton Stevana Hristića, kod mentora redovnog profesora Mirjane Živković (2002), sa opštim uspehom 9,66. U toku je izrada doktorske disertacije.

Na Fakultetu umetnosti u Nišu angažovan kao saradnik (2002‒2004), asistent na predmetima Harmonija sa harmonskom analizom I, II, III (2004–2014), Analiza muzičkog dela I, II, III i IV (2004–2011) i Kontrapunkt I i II (2011–2014). Od oktobra 2015. godine u zvanju nastavnika stručnog predmeta Harmonija sa harmonskom analizom V, VI i Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom I i II. Sekretar je Katedre za teorijske predmete Fakulteta umetnosti u Nišu, član organizacionog odbora nacionalnog skupa sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum (2013–2016) i član uređivačkog odbora časopisa Fakulteta umetnosti u Nišu – Artefact.

Oženjen, otac troje dece: sinova Ljubomira i Vojislava i ćerke Marike.